Regulamin

Regulamin
Informacje ogólne

§ 1 Dokument ten, zwany Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z szerokiej oferty Internetowego Laboratorium Fotografii Cyfrowej fotoprzyjaciele.pl pod adresemhttp://www.fotoprzyjaciele.pl, zwanego dalej Serwisem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.
§ 2 Właścicielem Internetowego Laboratorium Fotografii Cyfrowej fotoprzyjaciele.pl jest firma CYBERLAB.PL s.c. z siedzibą w Będzinie przy al. Kołłątaja 18 NIP: 6252408005
§ 3 Laboratorium fotoprzyjaciele.pl odpowiedzialne jest za wykonywanie odbitek fotograficznych z oryginałów cyfrowych przesyłanych za
pośrednictwem bezpłatnego programu zamieszczonego na stronie www.fotoprzyjaciele.pl oraz innych produktów fotograficznych oraz drukarskich.
§ 4 Serwis dostępny jest publicznie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, zarówno dla użytkowników prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Użytkownikami.
§ 5 Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.

Warunki korzystania z Serwisu

§ 6 Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu fotoprzyjaciele.pl jest dokonanie rejestracji w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
§ 7 Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Serwisie dane w przypadku każdej ich zmiany.
§ 8 Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Cyberlab.pl oraz jej partnerów handlowych na warunkach regulowanych Ustawą o ochronie danych osobowych.
§ 9 W wyniku rejestracji w systemie Użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikalną nazwę (login użytkownika) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Użytkownika w czasie rejestracji konta w programie. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania z oferty serwisu fotoprzyjaciele.pl. Konto to uprawnia Użytkownika także do udziału w promocjach organizowanych przez Cyberlab.pl.
§ 10 Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.

Realizacja zamówień

§ 11 Zrealizowane zamówienia mogą zostać odebrane osobiście w laboratorium lub dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w rejestracji przez Użytkownika. Koszty przesyłki pobierane są zgodnie z cennikiem i pokrywa je zamawiający.
§ 12 W przypadku odbioru osobistego w laboratorium, zamówienia złożone do godziny 14:00 zostaną zrealizowane najpóźniej do godziny 16:00
następnego dnia roboczego (nie dotyczy albumów książkowych,gadżetów,). W razie gdy zamówienie będzie realizowane wysyłkowo, należy do tego czasu doliczyć czas trwania przesyłki (dla przesyłek pocztowych od 3 do 5 dni, nie licząc dni wolnych od pracy). Kurier 24 H.
§ 13 Za realizację usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach fotoprzyjaciele.pl. Podane ceny są
cenami brutto (z wliczonym podatkiem VAT 23%). Uzytkownik informowany jest na bieżąco o cenie usługi.
§ 14 Rozliczenie transakcji może się odbyć w następujących trybach: płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, płatność
gotówką przy osobistym odbiorze, płatność przy odbiorze przesyłki pocztowej (wysyłka za zaliczeniem pocztowym) oraz płatność
przelewem on-line lub kartą za pośrednictwem serwisu przelewy24 poprzez moduł umieszczony w programie .
§ 15 W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na konto właściciela serwisu. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane.
§ 16 Numer aktualnego rachunku bankowego właściciela serwisu: 51 8438 0001 0020 0531 2000 0010

§ 17 Faktura VAT lub paragon są wystawiane i dołączane do każdego zamówienia.
§ 18 Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Cyberlab.pl zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.
§ 19 Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

Odpowiedzialność

§ 20 Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Systemie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem fotoprzyjaciele.pl na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.
§ 21 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu, w tym w szczególności, lecz nie ograniczając do: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych
lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności Cyberlab.pl zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Użytkownika o zaistniałym zdarzeniu i jego przyczynach oraz o terminie realizacji zlecenia.
§ 22 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. Cyberlab.pl zastrzega sobie równocześnie możliwość odrzucenia
zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera treści obelżywe, zniesławiające lub
naruszające dobra osobiste osób trzecich. Decyzja Cyberlab.pl w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

§ 23 Cyberlab.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne obcięcie obrazu przy krawędziach nadsyłanych zdjęć . Obcięcia wynikają z przyczyn technologicznych i wynoszą ok 0,5% Prosimy o uwzględnienie tego umieszczając np napisy na zdjęciach (należy odsunąć je minimalnie od krawędzi zdjęcia)

Promocje

§ 24 Ofert promocyjnych w serwisie fotoprzyjaciele.pl nie można łączyć. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.

Postanowienia ogólne

§ 25 W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.